Regulamin promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„JESIEŃ Z TELEWIZJĄ WAŁBRZYCH"

§ 1
ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ

Organizatorem akcji promocyjnej „JESIEŃ Z TELEWIZJĄ WAŁBRZYCH", zwanej dalej „Promocją", jest Grupa Mediowa - Telewizja Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. St. Moniuszki 45, zwana dalej „Organizatorem".

§ 2
CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja będzie trwać w okresie od 16.09.2013 r. do 30.11.2013 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie,
bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania
lub zawieszenia Promocji na stronie internetowej: www.tvwalbtzych.pl, wwwawabrzych24.com lub w siedzibie Organizatora.

§ 3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, osoba prawna spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem".
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie z Organizatorem przedwstępnej lub ostatecznej umowy sprzedaży dotyczącej spotu reklamowego w terminie do dnia 30.11.2013 r.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi w regulaminie
i w pełni je akceptuje.
2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie w okresie trwania promocji na adres siedziby Organizatora. Reklamacja musi zawierać dane adresowe, tel. kontaktowy oraz dokładny opis powodu reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Organizatora. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez Klienta procedury reklamacyjnej określonej
w niniejszym regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.
article